หน้าหลัก ประวัติการบริจาค รายงานหน่วยงาน คู่มือการใช้งาน CONTACT US
 
 
  หน้าหลัก
ที่มาและวัตถุประสงค์
         กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการให้บริการสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ และการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางสังคมสามารถดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
        การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้านสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนภัยธรรมชาติ สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ภายใต้การดำเนินงานที่สร้างความโปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ประชาชนทั้งผู้ประสบปัญหาซึ่งเป็นผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้บริจาค กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงปรับปรุงกระบวนงานการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานและได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้พัฒนาระบบการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ภายใต้แนวคิดการดำเนินงานดังกล่าว สำหรับให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เพื่อบริหารจัดการการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค
        ปัจจุบัน หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศใช้ระบบการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ทำให้มีการบูรณาการข้อมูลการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถติดตามและตรวจสอบการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคได้ อีกทั้งผู้บริจาคสามารถเข้าดูประวัติการบริจาคเงินหรือสิ่งของ ของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว.


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)